Breaking News

वैवाहिक जीवनात जास्त प्रमाणात से-क्स करणे पडू शकते महागात,जेवणानंतर शारीरिक सं-बं-ध ठेवतांना घ्या हि काळजी …

सुखी वैवाहिक जीवनात पती-पत्नी दोघांनाही एकमेकांना समजणे फार महत्वाचे आहे. कोणत्याही नात्यात एकमेकांना मा नणे ही सर्वात महत्वाची गोष्ट असते. सुखी आयुष्याच्या पत्नी आणि पती यांच्यात लैं- गिक सं- बंध देखील खूप महत्त्वाचे असतात. आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की सर्व मानवांना मूलभूत गरजा असतात. पण से -क्समुळे देखील ना त्यात दुरावा येवू शकतो.

लैं- गिक  सं- बंधामुळे बरीच नाती तु टल्याचे दिसून येते. कोणीतरी से- क्सकडे खूप आक र्षि-त होतो. जेव्हा ते एकमेकांमध्ये मिळत नाही तेव्हा ते इतर कोठेतरी शोधतात यामुळे ना त्यात फ सव णूक होते आणि नाते तु टण्याच्या मार्गावर येते. म्हणूनच चांगल्या ना त्यासाठी हे महत्वाचे आहे की दोघा पती पत्नीने एकमेकांशी वेळ घालवावा आणि एकमेकांना समजून घ्यावे.  आपल्या स मस्या एकमेकांना समजावून सांगावे. तरच त्यांचे ना-ते सुखी होईल.

जेव्हा आपल्या एखाद्या जवळच्या मित्राशी किंवा आपल्या बहिणीशी वा द झाला असेल तेव्हा आपण तिला म्हणू शकता खरोखर खरोखर चांगला दिवस नव्हता परंतु आता आम्ही एकत्र आहोत हे चांगले झाले आहे. तुमचे ऐकून तो हसला असेल तुमचा हात ध रुन म्हणाला काय झाले ते मला सांगा.

मला जाणून घ्यायचे आहे.  आता जेव्हा तो विचारेल की आपला दिवस कसा आहे तेव्हा आपण फक्त ठीक आहे म्हणू शकता आणि त्यास तिथेच सोडू शकता आणि तो विषय सोडल्यावरही तो आनंदी होऊ शकतो म्हणजे तुमचे भां डण होणार नाही. हाच नियम तुम्ही वैवाहिक जीवनात लागू करू शकता. दिवसभर कसा गेला हे विचारून आपण आपल्या पत्नीवर तिच्यावर किती प्रेम आहे हे सांगू शकता.

विश्वातील प्रत्येक गोष्ट शेवटी से- क्स सामील होते. पुरुष आणि स्त्रिया देखील असेच करतात. से- क्स हा त्यांच्या क ने क्श नचा मुख्य प्रवाह असतो. काही लोक सात दिवसांत एकदा से- क्स करतात. तर एखादे लोक नेहमी जेवणासारखे लगेच दोन दोन तासांनंतर से -क्स करायला बघतात पण सारखे सारखे लगेच खालेले अन्नाचे प चन नसते होत. खाल्ल्यानंतर थोडासा चालायला द्याला हवा.

प्रत्येकाच्या आयुष्याच्या कुठल्यातरी टप्प्यावर प्रश्न पडतो की विवाहित जीवनासाठी शा री रिक सं- बंध आवश्यक का आहे. जिवलग नातेसं-बं  धांचा लग्नावर कसा प रिणाम होतो. ना त्यातील यश आणि अपयश यावरच अवलंबून असते.

से -क्स न करता नाती सं पू शकतात. प्रत्येकाचा शा री रिक सं-बं धांबद्दल स्वतःचा वेगळा विचार असतो. मुळात प्रेम व्यक्त करण्याचा हा एक मार्ग आहे. जेव्हा दोन लोक एकमेकांबद्दल पूर्ण आ त्मविश्वास बा ळगतात आणि त्यांच्या दरम्यान विश्वास तयार होतो.

से- क्समुळे ता ण कमी होतो हे बर्‍याच संशोधनात सिद्ध झाले आहे. अशा परिस्थितीत त णाव कमी करण्याबरोबरच किरकोळ सं-घ र्ष सोडविण्यातही मदत होते. लैं-गिक जीवनात पती पत्नी मधील विश्वास वाढतो आणि जर त्यांच्यात एकमेकांबद्दल असु र क्षि तता असेल तर ते देखील दूर होते.

About admin

Check Also

Entry of someone special in Rani Chatterjee’s life! Bhojpuri queen Rani Chatterjee dance video on kesariya song for his kesariya

Queen Rani Chatterjee of the Bhojpuri cinema industry wins the hearts of fans with her …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *