से-क्सच्या दरम्यान आपल्या पार्टनरचा मूड ऑफ करू शकता तुमच्या ह्या हालचाली …

Daily News

असे म्हणतात की जर लैं- गिक जीवन चांगले असेल तर आयुष्य अधिक सुखी होते आणि त्यास चांगले बनवण्यासाठी यासारख्या अनेक छोट्या छोट्या गोष्टींचीही काळजी घ्यावी लागते ज्यामुळे आपला पार्टनर से-  क्ससाठी पूर्णपणे तयार  होईल.

परंतु प्रत्येक मनुष्य परिपूर्ण नसतो आणि तो किंवा ती अनवधानाने असे काही क्रिया करतात, ज्यामुळे जोडीदाराचा मूड चालू होण्याऐवजी बंद होतो. येथे आम्ही अशा काही आपल्या छोट्या चुकांबद्दल सांगत आहोत जे बहुतेकदा आपण यावर लक्ष देत नाही पण यामुळे तुमच्या पा र्टनरच्या से -क्स मूड वर परिणाम होवू शकतो.

बेडवर पसारा करणे:-  स्वच्छ आणि आकर्षक पलंग पा र्टनरची मनः स्थिती बदलण्यातही खूप महत्वाचा असतो. कारण जेव्हा आपण बेड वर येत असाल आणि अचानक टीव्ही रिमोट बिछान्यावर पडलेला असेल तसेच कपडे, फूड रॅ पर्स किंवा मेकअपच्या वस्तू पसरल्या असतील,

तेव्हा असा पसारा बघून जोडीदाराला यामुळे त्रा-स होवू शकतो आणि आपल्या पा र्टनरचा मूड देखील जावू शकतो. म्हणूनच बेड वर येण्यापूर्वी तुमची अं थरुण व्यवस्थित स्वच्छ करा, जेणेकरून तुम्हाला मध्ये कसला अड थळा येणार  नाही.

इं-टीमे ट होताना से-ल्फी काढणे:- काही लोक असे क्षण कॅ प्चर करण्यासाठी अनेकदा सेल्फी किंवा व्हिडिओ घेतात. परंतु त्यांच्या कृतीमुळे जो डीदाराचा मूड जावू शकतो याबद्दल त्यांना कदाचित माहिती नसेल. यामुळे त्या सुखद क्षणापर्यंत पोहोचण्याच्या आधीच खेळ संपु शकतो. म्हणूनच से- क्स करताना असे करणे टाळा.

अशा वेळी घरच्या किंवा ऑफिस कामाबद्दल बोलणे:- स्त्रिया सहसा से- क्स दरम्यान पा र्टनरला त्यांच्या घरातील कामांची आठवण करून देतात, जसे की वीज बिल भरलेले आहे की नाही? टॅप व्यवस्थित बं द करा किंवा नाही? किंवा कृपया बाहेर जा आणि दार पहा तो चुकून उघडाच राहिला नाही ना.

असे सर्व प्रश्न विचारून तिने तिच्या जोडीदाराची मनः स्थिती ख राब करू शकते. म्हणूनच से-क्स करताना, घरातील किंवा ऑफिस कामांबद्दल बोलू नका तर मा ‘दक आणि खोडकर बोला जेणेकरून आपल्या पा र्टनरचा मूड तयार होईल.

घा णेरडे अं डरगारमें ट्स:- जेव्हा आपला पा र्टनर आपले अं डरगार मेंट्स पाहतो तेव्हा त्याला ते स्वच्छ आणि मा दक दिसले पाहिजेत अशी आपल्या पा र्टनरची अपेक्षा असते. जर ते घाणेरडे आणि दु र्गंधीयुक्त असतील तर तुमचा पा र्टनर तुमच्यापासून दूर होवू शकेल. लैं-गिक सं-बंधात आपण आपल्या वैयक्तिक स्वच्छतेची पूर्ण काळजी घ्यावी. आपण हे न केल्यास ते लैं -गिक सं-स र्ग होण्याचा धो का देखील वाढतो.

घ ट्ट कपडे घालणे:- आपण इं टीमे ट होत असताना घट्ट आणि घट्ट कपडे परिधान केले असल्यास आपल्या जोडीदारास ते काढताना त्रा स होवू शकतो आणि यामुळे नि राश देखील होऊ शकतो. ही छोटी गोष्ट देखील खूप महत्वाची असते. अशा परिस्थितीत पा र्टनरला राग येवू शकतो. म्हणून नेहमी सै ल कपडे घालून से- क्ससाठी पुढाकार घ्या.

से- क्स दरम्यान बा थरूममध्ये जाणे:- जरी निसर्गाचा कॉल असेल तर थांबवू नये, परंतु से- क्स दरम्यान आपण सारखे सारखे बाथरूम जात असाल तर यामुळे आपल्या पा र्टनरचा संपू र्ण मूड ख राब होवू शकतो. म्हणूनच आधीच सर्व कामे उरकून घ्या.

अशावेळी पा र्टनरला चि डवणे:- ल व्हमे किंग दरम्यान वेगळ्या गोष्टीची चर्चा करणे, उगचच पा र्टनरला चिडवणे किंवा वारंवार प्रश्न विचारणे यामुळे पा र्टनरचा तयार झालेला मूड अस्व स्थ होवू शकतो. म्हणूनच से- क्स दरम्यान कमी बोला आणि आपल्या चालींकडे अधिक लक्ष द्या.

तुलना करणे:- जर आपण आपल्या जोडीदाराची जवळीक साधताना से- क्स पॉ वर किंवा इतर कोणत्याही जोडप्याच्या से- क्स ड्रा ईव्हशी तुलना केली तर हे अजिबात सहन केले जाणार नाही. हे आपले सं-बं ध देखील खराब करेल आणि आपल्या लैं- गिक जीवनावर याचा वाईट परिणाम होईल.