मुलीने हिं-दू बनून केलं मुलासोबत लग्न,परंतु मुलाने आपल्या सासरी पोहचल्यावर केलं हे मोठं का-ण्ड..

Daily News

देशातील बर्‍याच राज्यात लव्ह-जि हाद प्र करणांमध्ये मागच्या काही वर्षांपासून वाढ झाल्याचे दिसत आहे. अशीच एक घटना दिल्लीच्या रोहिणी जिल्ह्यात समोर आली आहे. लव्ह जि हादचे एक वि चित्र प्रक रण येथे समोर आले आहे.

येथे एक मुलगी हिंदू  बनून मुलाला भेटली आणि मग लग्नाच्या वेळी तिने मु स्लिम असल्याचे त्याला सांगितले. इतकेच नाही तर जेव्हा लग्नानंतर मुलगा आपल्या सासरच्या घरी गेला, तेव्हा त्याला ज बरदस्तीने हिं दुहून मु स्लिम केले गेले.तर कशी घडली हि घटना याबद्दल जाणून घेवूयात.

दिल्लीच्या प्रे ‘म नगर पो लिस ठा ण्यात राहणारा मोहितने आ-रोप केला आहे की त्याच्या पत्नीने त्याच्याबरोबर लव्ह जि हा द केले आहे. लग्नानंतर दोन वर्षांनी तिने हा खु-लासा केला आहे. मोहितच्या म्हणण्यानुसार रेश्मा हिने हिं दु मुलगी सो निया बनून फेसबुकवर त्याला भेटली.

त्यानंतर जेव्हा 2018 मध्ये दोघांचे लग्न होणार होते तेव्हा रेश्माने मोहितला ती मु स्लिम असल्याचे सांगितले. रेश्मा  म्हणाली की ती मु-स्लिममधून हिं-दू बनून त्याच्यासोबत जगेल. लग्नानंतर हा प्रकार उ-घड झाला होता. त्यानंतर लग्नाच्या एक दिवसानंतर त्याची पत्नी उत्तर प्रदेशातील गों-डा येथे आपल्या माहेरी गेली.

मोहित आपल्या आईबरोबर बायकोला घ्यायला गेला असता त्याच्या सासरच्यांनी त्याला ध-र्मांतर करण्यास भाग पाडले. त्याला मोहितपासून अबुजर अन्सारी बनविण्यात आले. तसेच त्याच्याकडून 80 हजार रुपयेही ज-बरदस्तीने घेण्यात आले.

या घटनेच्या दोन वर्षानंतर आता मोहितने पो-लिसात ए-फआ-य-आ-र दा-खल केला आणि हा खु-लासा केला. दुसरीकडे पो-लिसांनी या प्र-करणाचा त-पास केला असता मोहितच्या सासरच्यांनी 2019 मध्ये हुं-डा मागितल्याचा आ-रोप केल्याचे समजले आहे.

या सं-दर्भात 4 98 आ य पी सी अं तर्गत ए फआ यआ रही नों दविण्यात आला. गोंडा पो-लिसही याचा त पास करत आहेत. हुं ड्याचा आ-रोप झाल्यानंतर एका वर्षानंतर मोहितने आपल्या पत्नीवर लव्ह जि हा दचा आ-रोप केला आहे. दिल्ली पो-लिसांच्या म्ह णण्यानुसार मो हित यांनी केलेले आ-रोप सं वे द नशील आहे त आणि म्हणूनच या सं-दर्भात ए फ आ यआर दा ख ल करण्यात आला आहे.

आता दिल्ली पो-लिसांचे एक प थक या प्र करणाचा अधिक त पास करण्यासाठी गों डा येथे जाणार आहे. कौटुंबिक वा दाच्या कोनातूनही या प्र करणाची स खोल चौ-कशी केली जाईल. असे  पो-लिसांकडून सांगण्यात आले आहे.

मोहित म्हणाला की मला सासरच्यांनी ध मकी दिल्यमुळे मी १ वर्ष शांत राहिलो आणि आता एक वर्षाहून अधिक कालावधीनंतर 11 नोव्हेंबरला प्रेम नगर पो लिस ठाण्यात ए फ आ य आर दा खल केली आहे. मोहित म्हणतो की मुलीने त्याला हिं दू म्हणवून फ सवणूक केली आहे.

आता त्यांना एक वर्षाची मुलगीही आहे, ज्याच्याबरोबर तो गोंडा येथे त्याच्या पालकांसह आहे. रेश्माच्या कुटुंबातील सदस्यांनी त्याला ध मकावून हजारो रुपये उकळले आहेत. त्याच्या खा त्यातून सुमारे 40000 रुपये ट्रा न्सफर केले आहेत.

आधी मुलीने हिं दू ध-र्मात लग्न केले. नंतर, पुन र्प्राप्ती साठी मुलीच्या कुटुंबीयांनी त्याला पुन्हा काही का गदपत्रांवर सही करून मौ लवीसमोर नि काह करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर रु ग्णा लयात जाऊन त्याचे ख तना देखील केले. हे  प्र करण अद्याप प्राथमिक त पासात आहे असे पो-लिसांचे म्हणणे आहे.