लग्नानंतरही महिला दुसऱ्या पुरुषासोबत का ठेवतात शारीरिक सं-बध ? स-र्वेक्षणात मध्ये झाला अ-चंबित करणारा खु-लासा …

Entertenment

पती पत्नीचे नाते खूप सुंदर मानले जाते वेग वेगळ्या ध-र्मां मध्ये देखील पती-पत्नीच्या ना त्यावर विश्वास आणि पवित्रता असल्याचे दर्शविले आहे. जर या दोन गोष्टींपैकी एक क मकुवत असेल तर सं-बंध ख राब होण्यास सुरू होते. आज विवाह बा ह्य अ फेअर खूप दिसून येत आहेत. या बद्दल इं ग्लं डमध्ये एक स र्वेक्षण करण्यात आले आहे आणि याचा परिणाम ध-क्का दायक आला आहे.

आपल्या विवाहित पा र्टनर वर प्रेम करणे आणि त्यावर विश्वास ठेवणे फार महत्वाचे आहे. या शिवाय पती-पत्नीचे नाते दृ ढ नसते. वैवाहिक आयुष्य उ  ध्व स्त करण्यात तिसरा माणूस नेहमीच महत्वाची भूमिका निभावतो ज्यामुळे आनंदाने भरलेल्या आयुष्य दु खी आयुष्याकडे जाणे शक्य होते. हे तुमचे वैवाहिक उ ध्व स्त करते.

या अश्या अ फे अरशी सं-बंधित एक सं शोधन पुढे आले आहे की लग्नानंतर महिला बाकी पुरूषांमध्ये रस घेऊ लागतात. इं ग्लं डमधील सोशल इनसाइट या संस्थेने ए क्स्ट्रा मॅ रि टल अ फे अरवर स-र्वेक्षण केले आहे. यात सामील झालेल्या 20 टक्के स्त्रियांनी सांगितले की त्यांच्या  अ फेअरचे मुख्य कारण भा-वनिक समाधान मिळत नाही हे होते. यामुळे ती आपल्या पतीशिवाय इतर पुरुषांमध्येही रस घेण्यास सुरुवात करते.

संशोधनानुसार जेव्हा एखाद्या महिलेला आपल्या पतीकडून भा-वनिक समाधान मिळत नाही तेव्हा ती घराबाहेरच्या पुरुषाशी प्रेमसं-बंध बनवते. या संशोधनात लग्नानंतर महिलांच्या प्रेमसं-बं धमागील अनेक कारण दिले गेले आहे. म्हणूनच त्यांचे अ फेअर सुरू होते. स र्वेनुसार जे पती आपल्या पत्नीशी भाव नि क दृ ष्ट्या मनाने जुळत नाहीत तर त्यांच्या बायका एखाद्या दुसर्‍या पुरुषाशी नाते जोडयाचा विचार करतात.

बर्‍याच वेळा एखादी व्यक्ती आपल्या जोडीदारास वेळ देण्यास असमर्थ ठरते. त्यामुळे त्याच्या जोडीदारास एकटेपणा जाणवतो. त्याला वाटते की त्याच्या जोडीदाराचे प्रेम कमी झाले आहे. म्हणूनच जेव्हा एखादी व्यक्ती त्याला वेळ देण्यास सुरूवात करते. तो तिच्याकडे आ कर्षित होऊ लागतो. यामुळेच दोघांमध्ये अ वै ध प्रेम सं-बंध बनतात.

असे विवाहित असून बनवलेले स-बंध जीवन उ ध्व-स्त करतात. असे ना ते पती पत्नी दोघांच्याही जीवनात वा दळ म्हणून येतात आणि सर्वकाही नष्ट करतात. त्याचबरोबर या ना-त्यांचा परिणाम मुलांवरही न-कारा त्मकपणे  होतो. आता या प्रकरणाशी सं*बंधित एक नवीन सं-शोधन समोर आले आहे.

असे दिसून आले आहे की जेव्हा एखादी स्त्री ना तेसं-बं-धाने कंटाळली जाते तेव्हा ती बाहेरील गोष्टी शोधू लागते. यामुळे तीला बाहेरच्या प्रेम सं-बंध बद्दल आ-कर्षण वाटते. जर आपणास आपल्या पत्नीबरोबर योग्य संभाषण होत नसेल आणि असे कोणती गोष्ट तुमच्यात उरली नसेल की आपण दोघांना एकमेकांमध्ये रस निर्माण करू शकता तर मग बाहेर प्रेमसं-बंध असणे स्वाभाविक आहे.

बर्‍याच वेळा स्त्रीला फक्त ब दला घेण्यासाठी देखील अ-फेअर करत असते. आपल्या जोडीदाराच्या शोधात किंवा त्याचा अनादर केल्याबद्दल आपल्याला दु : ख असले तर हि एक सू-ड उ गवण्याची प्रवृत्ती देखील आहे. तिने हे देखील केले कारण पुरुषाला दाखवून द्याचे होते की तिला सुद्धा एक महत्त्वाचे स्थान आहे हे दर्शवायचे आहे. एखाद्याचा कायम द-बाव आल्यामुळे तिच्या नवऱ्याला दाखवण्यासाठी ती हा ब-दला घेते.

जेव्हा लैं-गिक सं-बंधाची शक्यता कमी असते तेव्हाच स्त्रीचे प्रेम प्र करण बाहेर चालू असते. लैं-गिक सं-भो ग मधून ती पाहणारी स्वप्ने पूर्ण होत नाहीत. तिला ती पूर्ण करायच्या असतात आणि यामुळेच तिला एखादे अ फेअर कल्पना येते.