ह्या परिणामांपासून वाचण्यासाठी प्राचीन नियमांना धरून बनवले पाहिजे शारीरिक सं-बंध…

Helth

प्राचीन काळी, से- क्स विषयावर लोकांचे मत आजच्यापेक्षा अधिक खुले होते. लैं- गिक सं-बंधांबद्दलचे हे सं कोच आणि ल ज्जा ही भारतात गेल्या काही शतकांपासून आहे. परंतु लैं- गिक सं-बं धांबद्दलच्या कल्पना नेहमीच अशा  नसतात.

प्राचीन भारतात लैं- गिक सं- बं धांवर उघडपणे चर्चा केली जात होती. लोक याबद्दल बोलण्यास मागेपुढे पाहत नव्हते. हेच कारण होते की दुसऱ्या शतकातच से- क्स विषयावर प्रथम का म-सू त्र लिहिले गेले होते. परंतु लैं-गिकतेबद्दलची शि०स्तही मजबूत होती.

प्राचीन नियमांनुसार लैं-गिकता एक दीर्घायुष्य शा रीरिक आणि मा-नसिक आरोग्य तसेच आनंद वाढवण्याची कला आहे. त्यांचा असा विश्वास होता की एखाद्या व्यक्तीने काही नियमांचे पालन करून लैं- गिक सं-बंध ठेवले तर तो बर्‍याच रो ग आणि आपत्तींपासून वाचू शकतो.

आजकाल प्रत्येक दुसरा माणूस अ-स्वस्थ आहे कारण त्याची से- क्स लाइफ चांगली नाही चालली आहे. प्राचीन लैं- गिक नि यमांनुसार पती-पत्नीमधील लैं- गिक सं-बंध देखील दृढ सं-बंध राखण्यासाठीचा आधार असतो.

चला जाणून घेऊया काही लैं- गिक नि यमांबद्दल जे लैं -गिक नि यम जे प्राचीन काळामध्ये पाळले जात होते. तसे, त ज्ञ  असेही म्हणतात की जर आपण से- क्स दरम्यान या गोष्टींची काळजी घेतली तर आपण कोणतेही मोठे नुकसान टाळू शकता.

1- जर एखाद्या महिलेने मा सिक पाळीच्या पहिल्या 4 दिवसांत लैं- गिक सं -बंध ठेवले तर ती एखाद्या आ जाराचा ब ळी बनू शकतो. प्राचीन नियमांनुसार, एखाद्याने पी-रियड दरम्यान सं- भो-ग करू नये. पाचव्या, सहाव्या, बाराव्या, चौदाव्या आणि सोळाव्या दिवशी लैं- गिक सं- बंध ठेवणे चांगले मानले जाते.

२- ब्रम्ह पुराणानुसार दिवसा व सकाळ संध्याकाळच्या पूजेच्या वेळी पुरुष व स्त्रीची सं-भो ग भेट होऊ नये. ग्रहण, सूर्योदय, सूर्यास्त, घरातील व्यक्तीचे नि-धन, श्रावण महिना, नक्षत्र, दिवाळी, भद्रा, श्रा-द्ध, अमावस्येच्या वेळी लैं- गिक सं-भो ग करू नये हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे. हे पुण्य नष्ट करणारी कृती देखील मानली जाते.

3- प्राचीन काळात कोणत्याही पुरुष व स्त्रीला आपल्या जोडीदाराशिवाय इतर कोणाबरोबरही से – क्स करण्यास मनाई होती. हे एक अ-नैतिक कृ-त्य मानले गेले आहे. असेही सांगितले गेले आहे की जे या नि यमांचे उ-ल्लंघन करतात ते आयुष्यभर प-श्चात्ता प करतात.

4- ग-र्भवती महिलेने ग’रो’द’रपणात लैं- गिक सं-बंध ठेवू नये. असे केल्याने अ-पंग मुलांचा धोका निर्माण होवू शकतो.

5- पवित्र झाडे, स्म शानभूमी, पवित्र स्थाने, गुरुकुल, रु-ग्णालये अशा ठिकाणी लैं-गिक सं-बं धांना म नाई आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने असे केले तर त्याला आयुष्यभर भ यंकर रो-गांचा सामना करावा लागतो.

6- आपल्या जोडीदाराची लैं -गिक इ च्छा नसेल किंवा ती तयार नसेल तर तिच्याशी सं- बंध प्रस्थापित करू नका. असे करणे एखाद्या गु-न्ह्या पेक्षा कमी मा’नले जात नाही.

7- सं’-भो गाच्या वेळी पुरुष व स्त्री दोघांचे ज ननेंद्रिये पूर्णपणे स्वच्छ असले पाहिजेत. या कारणास्तव, जुन्या काळात या आधी आंघोळ करणे आवश्यक मानले जात असे.

8- असे म्हटले होते की एखाद्याने पूर्णपणे न-ग्न अवस्थेत से -क्स करू नये. पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनीही शरीर चादरी किंवा कपड्याने झाकले पाहिजे. हे शक्य आहे की तुम्ही लैं-गिक सं-बंध ठेवता तेव्हा, एखादी आ-पत्ती आली किंवा दोन लोकांपैकी एखाद्याचा मृ-त्यू झाला तर तुमचे शरीर पूर्णपणे न- ग्न राहू नये.

9- का-म’सू’त्रांचे लेखक आचार्य वात्स्या यन यांच्या मते पुरुष व स्त्रिया दोघांनाही कामशास्त्रा तील पूर्ण ज्ञान असले पाहिजे. जेणेकरून ते त्यांचे लैं- गिक जीवन मनोरंजक बनवू शकतील. कारण ज्या जोडप्यांचे लैं- गिक जीवन चांगले आहे त्यांच्या घरात नेहमीच शांतता असते.

10- प्राचीन नियमांनुसार रात्री आणि सकाळी सूर्योदयाच्या आधी  लैं- गिक सं-बंध ठेवणे चांगले. संध्याकाळी केलेले सं-भो ग हे चंडालचे कार्य मानले जाते, म्हणजे यावेळेस होणारे लिं -ग आ-सु-री प्रवृत्तीचे होऊ शकते.