वा सनाचा भु केलेला रेहान बेग कोंबडीसोबत बनवायचा शा रीरिक सं-बं ध,पत्नी करायची Video शू-ट ,आणि एक दिवस..

Daily News

वा सनेच्या भु केमध्ये एखादी व्यक्ती किती खा लच्या पात ळीपर्यंत जावू शकते याचा अंदाज तुम्ही ब्रि टनमधील एखाद्या प्र करणातून घेऊ शकता. येथे 37 वर्षीय रेहान बे ग नावाच्या व्यक्तीला कोंबड्यांसह लैं-गि क सं-बं ध ठेवल्याने  को-र्टाने तीन वर्षांची शि क्षा सु नावली आहे.

आ श्चर्य म्हणजे हा व्यक्ती कोंबडीशी शा-रीरिक सं-बं ध बनवताना त्याची पत्नी ह लीमा बे ग हा त्याचा व्हिडिओ बनवत असे. हा व्यक्ती कोंबड्यांशी लैं-गि क सं-बं ध ठेवत असे:-

पो-लिसांनी त्याच्या घरी छा पा टाकला तेव्हा त्या व्यक्तीचे घा णेरडे कृ त्य सर्वांसमोर आले. खरं तर त्या व्यक्तीच्या घरी बाल लैं-गिक अ त्या-चा-राशी सं-बंधित आ क्षे पा र्ह गोष्टी असल्याचा पो-लिसांना सं-शय होता.

पण जेव्हा त्यांनी छा पा टाकला आणि त्या व्यक्तीच्या लॅपटॉपची छा ननी केली तेव्हा ते दृश्य पाहून पोली स देखील आ-श्च र्यच कित झाले. या व्हिडिओंमध्ये तो कों बडीशी शा-रीरिक सं-बं ध बनवत असल्याचे दिसले. काही व्हिडिओंमध्ये तो कोंबडी आणि त्याची पत्नी दोघांशीही एकत्रित से-  क्स  करत होता.

को-र्टा ने तीन वर्षाची शि क्षा सु-ना वली:- पो-लिसांनी आ-रोपीला यू केच्या ब्रॅ डफो-र्ड क्रा-उन को-र्टा त ह जर केले असता, त्या पु-रा व्यावर त्याला तीन वर्षांची शि-क्षा सु नावण्यात आली. को-र्टाने त्या माणसाच्या कामाला वा ईट, घृ-णा स्प द आणि वि-कृ त म्हटले आहे.

को-र्टा ने म्हटले आहे की कोणताही योग्य विचार करणारा माणूस हे काम नाकारेल. तसेच को-र्ट त्या पुरुषाच्या पत्नीला देखील तु-रूंगा त पाठवणार होते, पण तिने आपल्या ब-चा वामध्ये असे सांगितले की तिचा नवरा तिच्यावर घरगुती हिं-सा-चा र  करीत असे. हे काम तो ब-ळ ज बरीने करायचा. मग या प्र-करणात को-र्टा ने ति-ची नि-र्दो-ष मु क्तता केली.

लैं -गि क शो-ष णामुळे कों-बड्यांचा मृ-त्यू होतो:- रेहान ब-र्क के ट हा रे ट -हॉ र्टन ब्रॅ डफो-र्ड वे स्ट यॉर्क शा यरमध्ये राहतो. येथे तो त्याच्या एका फार्म हाऊसची देखभाल करीत असे. सू-त्रां च्या माहितीनुसार कोंबड्यांसह शा-री रिक शो-ष णामुळे बरीच कों-बडीही येथे मा-र ली गेली आहेत.

या मध्ये कोंबड्यांच्या लैं-गिक शो-षणाचे व्हि-डिओ तसेच मुलांचे लैं-गि क शो-षणाचे फोटो पो-लिसांना सापडले आहेत. रेहानच्या घरातून पो-लिसांनी आणखी एक व्हिडिओ ज-प्त केला आहे. या व्हिडिओमध्ये तो कुत्र्याशी शा रीरिक सं-बंध  ठेवताना दिसत आहे.

त्याच्या लॅपटॉप आणि मोबाईल फोनमध्ये वि-कृत पद्धतीने कु त्र्याशी शा रीरिक सं-बंध बनवणारे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो असल्याचे आढळले आहे. आणि तो मोठ्या उ त्सा हाने लहान मुलांचे अ-श्लील पो-र्न देखील पाहतो असे आढळून आले आहे.

या आठवड्यात रेहानला को-र्टाने तीन वर्षांची शि-क्षा सु-नावली आहे. परंतु तु-रूं गातून सुटल्यानंतर त्याला प्राणी पा ळण्यास किंवा त्यांच्यापासून दूर राहण्यास त्याला कोणतीही बं-दी केली नाही. पण उपस्थित लोक ही मागणी स-बंधित प्र शा-सनास करत आहेत.

ही घटना स्वतःमध्ये खूपच घृ-णास्पद आहे. या प्रकारची मा-नसि कता असलेले लोक समाजासाठी एक मोठा धो-का आहे. ज्याने ही बातमी ऐकली त्याला ध क्का बसला. प्रत्येकाने या कृ-त्यावर टी का केली आहे. तसे या संपूर्ण घ टनेबद्दल तुमचे काय मत आहे, कमेंट करून जरूर सांगा.