Breaking News

पोलीस जर अ-टक करण्यासाठी आले तर हे आहेत तुमचे 6 अ-धिकार,वाटत असूनही पोलीस तुमच्या अंगावर हात नाही टाकू शकत …

असे बर्‍याचदा आपण पाहतो की कोणत्याही गु-न्हेगारी घटनेत पो लिस एका नि-र्दो ष व्यक्तीला अ-टक करतात आणि असे घडल्याचे आपण ऐकत देखील असतो. जर तुम्हाला असे कधी घडत असेल तर आपण काय करावे हे आज आम्ही सांगत आहोत.

पो-लिसांचे नाव ऐकून सामान्य लोक घा बरतात. परंतु जर आपण कोणताही गु-न्हा केला नसेल तर आपल्याला घाबरयाचे कारण नाही. का-यद्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला काही अ-धिकार दिले गेले आहेत. पो-लिसांनी अ-टक केल्यानंतर आपण हे अ-धिकार वापरू शकता.

पो-लिसांनी जर कोणाला अ-टक केली तर का-यद्याने त्याला काही हक्क दिले आहेत. का-यद्यानुसार प्रत्येक भारतीयांना विशिष्ट हक्क देण्यात आले आहेत. का-यद्यानुसार प्रत्येक भारतीयांना काही अ-धिकार देण्यात आले आहेत.

जर पो-लिसांनी एखाद्या व्यक्तीला अ-टक केली किंवा अ-टक करयला आले तर भारतीय का-यदा व सुव्य-वस्थेमध्ये अशा व्यक्तीसाठी काही हक्क दिले केले गेले आहेत.

पो-लिस कोणालाही हे अ-धिकार देण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. आज आम्ही तुम्हाला अशा 6 हक्कांबद्दल सांगत आहोत. ज्याचा उपयोग व्यक्ती अ-टकेनंतर वापरू शकाल .
भारतीय का-यद्यानुसार हे काही हक्क आहेत.

1. सर्वप्रथम आपल्याला अ-टक करण्यासाठी आलेल्या पो-लिसांच्या गणवेशावर नेम प्लेट असणे आवश्यक आहे. तरच ते तुम्हाला हात लावू शकतात, त्यांच्या यु-निफोर्मवर त्या पोलिसांचे नाव नसेल तर तो पोलीस आपल्याला हाथ लावू शकत नाही.

2. अ-टकेपूर्वी प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या अ-टकेचे कारण माहित असले पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीस जा-मी नपात्र गु-न्हा म्हणून अ-टक केली असल्यास. त्यामुळे जा-मिनावर सु टल्याबद्दल त्याला सांगणे आवश्यक आहे.

4. अ-टकेच्या वेळी पो लिसांनी तयार केलेल्या नि-वेदनावर अ-टक केलेल्या व्यक्तीची सही असणे आवश्यक आहे.

5. ज्याला अ-टक केली जाते त्याला त्याच्या इच्छेनुसार कोणत्याही व्यक्तीला भेटण्याचा अ-धिकार आहे.

6. कोणत्याही परिस्थितीत फक्त एक महिला पो-लिसच एका महिलेस अ-टक करू शकते. आणखी कोणीही नाही.
हे का-यदेशीर अ धिकार प्रत्येक महिलांना आहेत.

वरील गोष्टी आपल्याला अ-टक करण्यापूर्वी किंवा नंतर आपले अ धिकार सांगण्यासाठी सांगितले आहेत. पण आता आम्ही तुम्हाला ते हक्क सांगत आहोत जे प्रत्येक भारतीयांना देण्यात आले आहेत.

जर आपण ड्रिं-क आणि ड्रा-ईव्हमध्ये अडकलेले असाल आणि आपल्या 100 मिली र-क्तातील अ-ल्को-होल-ची पा-तळी 30 मिलीग्रामपेक्षा जास्त असेल तर आपल्याला वॉ-रंटशिवाय अ-टक केली जाऊ शकते.

1. कोणताही ए-फआ-य-आर लिहिण्यास कोणताही पो-लिस नकार देऊ शकत नाही. जर कोणी असे केले तर त्या पो-लिसाला 6 महिने ते 1 वर्षासाठी तु-रुंगवास ठरू शकतो.

2. हॉटेल 5 स्टार असो वा नसो कोणीही आपल्याला विनामूल्य पाणी पिण्यास आणि वॉशरूम वापरण्यापासून रोखू शकत नाही.

3. विवाहित व्यक्तीने अविवाहित मुलगी किंवा वि-धवा स्त्रीशी तिच्या स-मंतीने शा-रीरिक सं-बंध ठेवणे हा गु-न्हा नाही.

4. प्रौ-ढ मुलगा आणि मुलगी स्वत: च्या इच्छेनुसार लि-व्ह-इन रिले-शनशिपमध्ये राहणे बेका-यदेशीर नाही.

5. दोन प्रौ-ढ मुले आणि मुलगी यांना मूल होणे बेका-यदे-शीर नाही. अशा मुलांना त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत अ-धिकार मिळण्याचा अ-धिकारही देण्यात आला आहे.

About admin

Check Also

Three big decisions of Modi government which affected the Indian economy

Like previous two years, in the last year too Prime Minister Narendra Modi managed to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *