पोलीस अ-टक करण्यासाठी आले तर हे आहेत तुमचे 6 अ-धिकार,वाटत असूनही पोलीस तुमच्या अंगावर हात नाही टाकू शकत…

Daily News

असे बर्‍याचदा आपण पाहतो की कोणत्याही गु-न्हेगारी घटनेत पो लिस एका नि-र्दो ष व्यक्तीला अ-टक करतात आणि असे घडल्याचे आपण ऐकत देखील असतो. जर तुम्हाला असे कधी घडत असेल तर आपण काय करावे हे आज आम्ही सांगत आहोत.

पो-लिसांचे नाव ऐकून सामान्य लोक घा बरतात. परंतु जर आपण कोणताही गु-न्हा केला नसेल तर आपल्याला घाबरयाचे कारण नाही. का-यद्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला काही अ-धिकार दिले गेले आहेत. पो-लिसांनी अ-टक केल्यानंतर आपण हे अ-धिकार वापरू शकता.

पो-लिसांनी जर कोणाला अ-टक केली तर का-यद्याने त्याला काही हक्क दिले आहेत. का-यद्यानुसार प्रत्येक भारतीयांना विशिष्ट हक्क देण्यात आले आहेत. का-यद्यानुसार प्रत्येक भारतीयांना काही अ-धिकार देण्यात आले आहेत.

जर पो-लिसांनी एखाद्या व्यक्तीला अ-टक केली किंवा अ-टक करयला आले तर भारतीय का-यदा व सुव्य-वस्थेमध्ये अशा व्यक्तीसाठी काही हक्क दिले केले गेले आहेत.

पो-लिस कोणालाही हे अ-धिकार देण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. आज आम्ही तुम्हाला अशा 6 हक्कांबद्दल सांगत आहोत. ज्याचा उपयोग व्यक्ती अ-टकेनंतर वापरू शकाल .
भारतीय का-यद्यानुसार हे काही हक्क आहेत.

1. सर्वप्रथम आपल्याला अ-टक करण्यासाठी आलेल्या पो-लिसांच्या गणवेशावर नेम प्लेट असणे आवश्यक आहे. तरच ते तुम्हाला हात लावू शकतात, त्यांच्या यु-निफोर्मवर त्या पोलिसांचे नाव नसेल तर तो पोलीस आपल्याला हाथ लावू शकत नाही.

2. अ-टकेपूर्वी प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या अ-टकेचे कारण माहित असले पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीस जा-मी नपात्र गु-न्हा म्हणून अ-टक केली असल्यास. त्यामुळे जा-मिनावर सु टल्याबद्दल त्याला सांगणे आवश्यक आहे.

4. अ-टकेच्या वेळी पो लिसांनी तयार केलेल्या नि-वेदनावर अ-टक केलेल्या व्यक्तीची सही असणे आवश्यक आहे.

5. ज्याला अ-टक केली जाते त्याला त्याच्या इच्छेनुसार कोणत्याही व्यक्तीला भेटण्याचा अ-धिकार आहे.

6. कोणत्याही परिस्थितीत फक्त एक महिला पो-लिसच एका महिलेस अ-टक करू शकते. आणखी कोणीही नाही.
हे का-यदेशीर अ धिकार प्रत्येक महिलांना आहेत.

वरील गोष्टी आपल्याला अ-टक करण्यापूर्वी किंवा नंतर आपले अ धिकार सांगण्यासाठी सांगितले आहेत. पण आता आम्ही तुम्हाला ते हक्क सांगत आहोत जे प्रत्येक भारतीयांना देण्यात आले आहेत.

जर आपण ड्रिं-क आणि ड्रा-ईव्हमध्ये अडकलेले असाल आणि आपल्या 100 मिली र-क्तातील अ-ल्को-होल-ची पा-तळी 30 मिलीग्रामपेक्षा जास्त असेल तर आपल्याला वॉ-रंटशिवाय अ-टक केली जाऊ शकते.

1. कोणताही ए-फआ-य-आर लिहिण्यास कोणताही पो-लिस नकार देऊ शकत नाही. जर कोणी असे केले तर त्या पो-लिसाला 6 महिने ते 1 वर्षासाठी तु-रुंगवास ठरू शकतो.

2. हॉटेल 5 स्टार असो वा नसो कोणीही आपल्याला विनामूल्य पाणी पिण्यास आणि वॉशरूम वापरण्यापासून रोखू शकत नाही.

3. विवाहित व्यक्तीने अविवाहित मुलगी किंवा वि-धवा स्त्रीशी तिच्या स-मंतीने शा-रीरिक सं-बंध ठेवणे हा गु-न्हा नाही.

4. प्रौ-ढ मुलगा आणि मुलगी स्वत: च्या इच्छेनुसार लि-व्ह-इन रिले-शनशिपमध्ये राहणे बेका-यदेशीर नाही.

5. दोन प्रौ-ढ मुले आणि मुलगी यांना मूल होणे बेका-यदे-शीर नाही. अशा मुलांना त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत अ-धिकार मिळण्याचा अ-धिकारही देण्यात आला आहे.