अजब -गजब आ जाराने वैतागली आहे महिला, हैं डसम पु रुषांना बघून करते असे काही कि ….

Daily News

हैं डसम मुले पाहून बऱ्याच स्त्रिया खूप खुश होत असतात. खरे तर महिला सुंदर पुरुषांना पाहून खूप उ त्साही होतात. पण आज आम्ही तुम्हाला अशा एका महिलेशी ओळख करून देणार आहोत जी कोणताही देखणा मुलगा दिसताच तीने स्वतःवरचे कं ट्रो ल ग मावते. अशा देखण्या पुरुषांना पाहून त्या महिलेचे पाय ड गमगू लागतात आणि तिला च क्कर येऊ लागते. कोण आहे ही स्त्री चला तर जाणून घेवूयात..

सहसा आपण हे पाहिले असेल किंवा ऐकले असेल की आकर्ष-क वस्तू पाहिल्यानंतर बरेच लोक बेशु-द्ध होतात किंवा आपण म्हणू शकतात की ते स्वतावरचे कं ट्रोल ग मावतात. आपल्या इंnद्रियांवरचा ताबा सोडणे आणि आ-श्चर्यच किnत होणे असा याचा अर्थ आहे. यावर विश्वास ठेवणे आपल्यासाठी थोडे कठीण होईल.

पण हे अगदी खरे आहे. यूकेमध्ये राहणारी ही एक स्त्री अशा च मत्कारिक आ-जाराने ग्र-सित आहे. यूकेमध्ये चेशाइर सिटीमध्ये राहणारी या स्त्रीला अचानक एका कॅ-टॅप्लेक्स डिस ऑ-र्डर या वि चित्र आ जारामुळे आनंद रा ग आणि भी ती यासारख्या भावना ती सांभाळू शकत नाही आणि तिला अचानक अशावेळी अ-र्धां ग वा-यूचा त्रा-स होतो.

ज्या महिलेबद्दल आपण येथे बोलत आहोत तिचे नाव क्रि स्टी ब्राउन आहे. यूकेमध्ये राहणारी क्रि स्टी ब्राउ नला एक दु-र्मिळ आ-जार आहे. या आ-जारामुळे ती आपल्या तीव्र भा वनांना तोंड देऊ शकत नाही. जेव्हा जेव्हा ती खूप भा वनिक होते तेव्हा एखाद्या वि-का रामुळे ती तिच्या श रीरावरचा ता बा ग मावते. या वेळी तिला च-क्कर येते आणि ती खाली पडते.

३२ वर्षीय क्रि स्टी ब्रा  ऊनचा हा दुर्मिळ आ-जार में दूचा वि-कार आहे. याला के टप्ले-क्सी म्हणतात. या वि-कारामुळे ती रा  ग आनंद भीती यासारख्या ती-व्र भावनांना हाताळू शकत नाही. या भावनांमुळे त्यांच्या स्ना-यूंमध्ये अ-र्धां-गवा यूसारखी परिस्थिती उद्भवते. हेच कारण आहे की देखणा मुलगा पाहण्याच्या भा वनेमुळे त्यांचे पाय ग ळू लागतात आणि ते खाली पडते.

तिच्या या आ-जारामुळे क्रि  स्टी ब्राऊनला खू  प लाजिरवाणे वाटत राहते. ती बर्‍याचदा लोकांच्या समोर च-क्कर येऊन पडते. ही परि स्थिती टाळण्यासाठी ती अनेकदा खाली बघून चालत असते. या स-म स्येमुळे तीला बर्‍याचदा अ-र्धां गवा यूचे झ-टके येतात. अशा प्रकारे तिचे सामान्य जीवन खूप कठीण आहे.

क्रि स्टी ब्रा ऊनला हा अ-र्धांगवायूचा थ र-का प  सुमारे दोन मिनिटे प्रभावी राहतो. यानंतर ती पुन्हा सामान्य होते. क्रि स्टीचा जन्म ना-र्को  लेप्सी बरोबर झाला आहे. जेव्हा ती ९ वर्षांची होती तेव्हा तिच्या डोक्याला दु-खा प त झाली होती. या घटनेनंतर तिचा आ-जार आणखीनच वाढला.

या स-मस्येमुळे क्रि स्टी ब्राऊ नला दिवसातून बर्‍याचदा अ-र्धांगवा-यूचा त्रा स स हन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत सामान्य जीवन जगतानाही त्यांना अ डचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांचा येणारा शॉक सामान्यत: २ मिनिटांसाठी प्रभावी असतो त्यानंतर मात्र ते पुन्हा सामान्य होतात.

क्रिस्टीच्या म्हणण्यानुसार एखाद्याशी वा द घालताना किंवा हसण्याच्या प्रसंगीही तिला अशा प्रकारच्या अड चणींचा सामना करावा लागतो. हे टाळण्यासाठी तिला आपल्या भा वनांवर खूप नियंत्रण ठेवावे लागेल. हेच कारण आहे की तिला नेहमीच डोळे बंद ठेवणे आवडते.